Kafedžić: U poslovanju GRAS-a utvrđeno kršenje 12 zakona i tri podzakonska akta

Izvještaj Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo o poslovanju GRAS-a, po zaključcima Vlade KS, prezentovan je javnosti na konferenciji za medije Vlade KS, Ureda za borbu protiv korupcije i Ministarstva saobraćaja KS.

Kako je kazao šef Ureda za borbu protiv korupcije Erduan Kafedžić, Vlada KS je zadužila Ured da izvrši analizu poslovanja GRAS-a u dijelu koji se odnosi na neplaćanje propisanih obaveza i to za obaveze plaćanja poreza na dodatnu vrijednost u periodu od 2011. do 2018. godine, za obaveze plaćanja poreza i doprinosa od 2009. do 2016. godine i za obaveze po tužbama radnika GRAS-a po kolektivnom ugovoru od 2006. do 2016. godine.

– Ovo je jedan od najtežih zadataka koji je Ured imao u proteklom periodu gdje smo uočili visok stepen nepravilnosti i korupcije. Pripremili smo bogat i iscrpan izvještaj koji se odnosi na kršenje zakonskih i podzakonskih akata te drugih nepravilnsti u radu GRAS-a. Utvrdili smo da je prekršeno 12 zakona i tri podzakonska akta – kazao je Kafedžić.

Kada su u pitanju doznačena sredstva iz budžeta KS za period 2008 – 2018. godine, naglašava da je GRAS-u u tom vremenskom periodu doznačeno 169,5 miliona KM. Obaveze po osnovu plata, te plaćanja poraza i doprinosa od 2009. do 2016. godine iznose 99,2 miliona KM. Najveći dio neizmirenih obaveza, kako je kazao, odnosi se na doprinose na plate, penzisko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i porez na dohodak.

– Prema evidenciji Porezne uprave FBiH, dug ovog preduzeća za porez i doprinose u periodu od 2009. do 2016. iznosi 131 miliona KM. Dug po osnovu direktnih poreza za navedeni period iznosi oko 199,3 miliona KM. Ured je konstatovao da dug GRAS-a po osnovu indirektnih poreza iznosi oko 31,2 miliona KM – rekao je.

Navodi da GRAS nije obavio finansijsku procjenu kolektovnog ugovora iako je bilo jasno da njegovo provođenje iziskuje značajna sredstva, niti su planirana sredstva za slučaj tužbi uposlenika. Ipak, 2007. godine izvršeno je povećanje plata. Tužbe zaposlenika prema GRAS-u zasnovane su na razlici koju preduzeće nije bilo u stanju isplaćivati zaposlenicima prema kolektivnom ugovoru. Neke tužbe su odbačene ili je već donesena presuda, a većina je i dalje u postupku.

– GRAS danas ima 1.330 zaposlenih i oko 3.000 tužbi. Preduzeće nije poduzimalo nikakve aktivnosti u vezi roka važenja kolektivnog ugovora koji je trebao prestati važiti 2010. godine, te zbog finansijskog opterećenja preduzeća on prestaje da važi tek 2016. godine.Dugovanja GRAS-a prema zaposlenicima koji su tužili preduzeće iznose oko 15 miliona KM. Prve isplate zaposlenicima po pitanju tužbi počele su 2013. godine, do 2020. godine isplaćeno je 10,7 miliona KM – kazao je.

Ističe da je u cilju rješavanja problema u GRAS-u pravobranilaštvo KS u 2014. i 2020. godine dalo mišljenje da se radi o firmi koja ostvaruje enormne gubitke iz godine u godinu i platežno je nesposobna duži vremenski period, te su ispunjeni uslovi Zakona o stečaju. Revizorski izvještaj iz 2018. godine navodi da je gubitak GRAS-a samo u toj godini iznosio oko 326 miliona KM. Ured ima i druga saznanja kada su u pitanju nepravilnosti u poslovanju GRAS-a, trenutno vršimo provjeru odgovornih osoba i vjerovatno ćemo podnijeti veći broj krivičnih prijava – zaključio je Kafedžić.