Model Strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za potrebe izrade antikorupcijskih strateških dokumenata na entitetskom nivou, Brčko distriktu BiH i kantonalnom nivou vlasti u BiH

Model Strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za borbu protiv korupcije je dio dijela aktivnosti provedenih u okviru projekta "Podrška implementaciji antikorupcijskih strategija u Bosni i Hercegovini" koji finansira Evropska unija. Fokus ove aktivnosti Projekta je pružanje podrške entitetskim nivoima vlasti, Brčko distriktu BiH i kantonalnim nivoima vlasti da na adekvatan i efikasan način izrade sopstvenu Strategiju i prateći Akcioni plan koji u skladu sa općim principima nacrta Strategije za borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine za 2020.-2024. godinu i Akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine za 2020.-2024. godinu.