Analiza i preporuke za prevenciju korupcije u institucijama posebno sklonim korupciji u BiH

Ovim istraživanjem se nastoji ustanoviti koje su oblasti i institucije u BiH naročito sklone nastanku korupcije na temelju analiza stanja i preporuka relevantnih međunarodnih, ali i domaćih organizacija. Fokus istraživanja su preporuke relevantnih međunarodnih organizacija kao što su GRECO, Evropska komisija, Ujedinjene nacije, OECD, o stanju, koruptivnim rizicima i antikoruptivnim mjerama za unapređenje borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini. Pored toga, za potrebe istraživanja je izvršen pregled antikoruptivnih mehanizama (akcionih planova za borbu protiv korupcije, planova integriteta, etičkih kodeksa, uredbi o sprečavanju konflikta interesa, uredbi za zaštitu zviždača i dr.) i njihove implementacije u institucijama koje su naročito sklone korupciji.

Analizirane su sljedeće institucije/oblasti:

Korupcija u oblasti pravosuđa:

Procesuiranje koruptivnih krivičnih djela

Korupcija u pravosudnim institucijama

Korupcija u oblasti zdravstva

Uticaj korupcije na zdravstveni sektor

Javne nabavke u zdravstvenom sektoru

Korupcija u oblasti obrazovanja

Korupcija u oblasti carina i indirektnog oporezivanja 

Korupcija u javnim nabavkama

Korupcija u dodjeli grantova

Korupcija u jedinicama lokalne samouprave