O projektu

Od 15. januara 2019. godine počela je implementacija dvogodišnjeg IPA projekta "Podrška implementaciji antikorupcijskih strategija u Bosni i Hercegovini" koji finansira Evropska unija. Projekt će pružiti pomoć organima i institucijama na svim nivoima u BiH da podignu borbu protiv korupcije u zemlji na viši i angažiraniji nivo. Radi lakšeg prepoznavanja naziva projekta, njegovo radno ime je "Institucionalna podrška antikorupciji" ili skraćeno IPAK.

Projekt će kroz tri komponente pružiti na pomoć na svim nivoima vlasti da se:

-              Unaprijedi sprovođenje antikorupcijskih strategija i pratećih akcionih planova

-              Poboljša praćenje sprovođenja antikorupcijskih strategija i pratećih akcionih planova

-              Efikasnije sprečava korupcija u institucijama koje su izrazito podložne korupciji

-              Poboljšaju postojeće antikorupcijske strategije i prateći akcioni planovi

-              Unaprijedi i harmonizira antikorupcijsko zakonodavstvo u zemlji

-              Daju preporuke za izradu antikorupcijske strategije i akcionog plana BiH za period 2020 - 2025

-              Podigne nivo otvorenosti i etičnosti u radu i postupanju javnih institucija

-              Unaprijedi sistem za primanje i postupanje po prijavama građana za korupciju

-              Harmoniziraju aktivnosti nevladinih organizacija na polju borbe protiv korupcije

-              Poboljša izrada i primjena planova integriteta u javnim institucijama

-              Unaprijedi sistem za primjenu planova integriteta i sprečavanju sukoba interesa

-              Aktivnije uključi privatni sektor i privredna udruženja u borbu protiv korupcije

-              Podstakne i poboljša komunikacija antikorupcijskih institucija za medijima i javnošću

-              Građanima približe negativne posljedice korupcije i podstakne prijavljivanje korupcije

-              Uspostavi tradicionalna, godišnja nagrada ”Dobra praksa” za doprinos borbi protiv korupcije.

 

Projekt implementira tim koji se sastoji od:

- Zoran Jačev - Vođa tima i ekspert,e-mail: zoran.jachev@ipak.ba

- Zlatko Minić – Ekspert za komunikacije, e-mail: zlatko.minic@ipak.ba

- Una Lazin - Voditeljica ureda, e-mail: una.lazin@ipak.ba

 

Kratka prezentacija komponenti i aktivnosti projekta:

Komponenta 1: Pregled statusa antikorupcijskih strategija (AKS), povezanih akcionih planova (AP) i procjena pravnog okvira na svim nivoima vlasti u BiH

1.1. Unapređenje pravovremenog i tačnog provođenja AKS i AP na svim nivoima u BiH

Izrada Metodologije za procjenu načina i statusa sprovođenja AKS i AP, analiza dosadašnje saradnje i koordinacije tijela za sprečavanje korupcije (AKT) na svim nivoima u BiH, izrada preporuka za unapređenje sprovođenja AKS i AP, kao i interakcije između AKT, procjena potreba za obuke u ovim oblastima.

1.2. Unapređenje borbe protiv korupcije u institucijama koje su posebno podložne korupciji

Identifikacija institucija koje su posebno podložne korupciji, identifikacija mehanizama koji mogu spriječiti korupciju u ovim institucijama i procjena prisutnosti i funkcioniranja ovih mehanizama, priprema preporuka za unapređenje prevencije u ovim institucijama, organiziranje nacionalne konferencije za predstavljanje ovih preporuka.

1.3. Jačanje kapaciteta za tačno i efikasno praćenje sprovođenja AKS i AP na svim nivoima u BiH

Priprema metodologije za procjenu dosadašnjeg načina praćenja sprovođenja AKS i AP na svim nivoima u BiH, procjena dosadašnjeg načina njihovog praćenja i kapaciteta za tu svrhu, identifikacija prepreka za pravovremeno i efikasno praćenje sprovođenja AKS i AP, procjena potreba za obukom u ovim oblastima.

1.4. Unapređivanje postojećih AKS i AP i preporuke za AKS i AP BiH za period 2020 - 2025

Priprema Metodologije za procjenu postojećih AKS i AP na svim nivoima u BiH i procjenu potrebe za njihovo unapređivanje, izrada preporuka za unapređivanje postojećih AKS i AP, kao i preporuke za izradu za AKS i AP BiH za period 2020-2025, organizacija nacionalne konferencije za predstavljanje preporuka.

1.5.  Obuke za provođenje AKS i AP i za praćenje provođenja AKS i AP na svim nivoima u BiH

Izrada planova za pripremu i sprovođenje obuke za provođenje i praćenje provođenja AKS i APna svim nivoima u BiH, pružanje obuke svim AKT u BiH u ovim oblastima, pomoć AKT na svim nivoima u BiH zaprimjenu preporuka za poboljšano sprovođenje i praćenje sprovođenja AKS i AP.

1.6. Unapređenje koordinacije i sinergije aktivnosti organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije

Identifikacija i analiza tekućih projekata organizacija civilnog društva (OCD) i planova donatora za buduće financiranje OCD, identifikacija mogućnosti za sinergiju između aktivnosti OCD, kao i između njih i AKT, nacionalna konferencija za koordinaciju i sinergiju u ovim oblastima, izrada preporuka za stvaranje sinergije u ovim oblastima, podrška sprovođenja preporuka u ovim oblastima.

1.7. Podrška uspostavljanju antikorupcijske mreže u institucijama i sistema za prijave građana

Procjena statusa antikorupcijske mreže i sistema za prijave građana u institucijama na svim nivoima u BiH, preporuke za osnivanje, nadležnosti i rad antikorupcijske mreže u institucijama, nacionalna konferencija o preporukama za antikorupcijsku mrežu i sistemu za prijave građana, podrška sprovođenju preporuka u ovim oblastima.

1.8. Konsolidacija, harmonizacija i racionalizacija antikorupcijskog zakonodavstva na svim nivoima

Identifikacija međunarodnih standarda sa kojima se mora pridržavati pravni okvir za borbu protiv korupcije u BiH, procjena usklađenosti antikorupcijskog pravnog okvira u BiH sa tim standardima, preporuke za postizanje tih standarda, nacionalna konferencija o ovim preporukama, iniciranje, podrška i praćenje konsolidacije, harmonizacije i racionalizacije antikorupcijskog pravnog okvira na svim nivoima.

Komponenta 2: Razvoj etičke infrastrukture u javnim službama i standardi o etici i integritetu poslovnog sektora u BiH

2.1. Unapređenje pripreme i implementacije planova integriteta u javnim institucijama u BiH

Identifikacija institucija koje imaju obavezu za izradu planova integriteta, procjena načina na koji se oni pripremaju, preporuke za usklađivanje metodologija i unapređenje provođenja planova integriteta, organizacija obuke o ovim oblastima, podrška procesima pripreme planova integriteta i njihovog unapređenog provođenja.

2.2. Jačanje transparentnosti i etike u javnim službama na svim nivoima u BiH

Procjena zakonodavnog okvira i kapaciteta za transparentnost, etičku infrastrukturu i e-upravu na svim nivoima u BiH, procjena nivoa provođenja mjera za postizanje transparentnosti, etičke infrastrukture i e-uprave, preporuke za unapređenjeu ovim oblastima na svim nivoima u BiH, organizacija obuke za unapređenje nivoa transparentnosti, etičke infrastrukture i e-uprave.

2.3. Podrška jačanju transparentnosti i etike u javnim službama na svim nivoima u BiH

Izbor institucija za podršku u sprovođenju preporuka za transparentnost, etičku infrastrukturi i e-upravu, priprema modela za etičke kodekse u ovim oblastima, priprema plana za podršku i pružanje podrške u sprovođenju ovih preporuka, utvrđivanje pitanja vezanih za transparentnost, etiku infrastruktura i e-upravljanje koje treba uključiti u aktivnosti PARCO-a.

2.4. Razvoj integrisanih standarda za ublažavanje rizika od korupcije iz privatnog sektora

Uspostavljanje saradnje sa relevantnim i aktivnim poslovnim organizacijama, procjena aktuelnog učešća privatnog sektora u prevenciji korupcije, unapređenja uloge privatnog sektora u sprečavanju korupcije, razvoj standarda integriteta za ublažavanje rizika od korupcije od privatnog sektora, konferencija na nacionalnom nivou za standarde integriteta.

2.5. Podrška usvajanju integriranih standarda za ublažavanje rizika od korupcije iz privatnog sektora

Izbor zainteresovanih strana za podršku u zagovaranju za usvajanje standarda integriteta za privatni sektor i javna preduzeća, preporuke za zagovaranje usvajanja standarda integriteta, analiza potreba za obuku i organizacija obuke za ove oblasti za privatna i javna preduzeća, plan za podršku i pružanje podrške za usvajanje standarda integriteta za privatna i javna preduzeća.

Komponenta 3: Povećani kapaciteti za komunikaciju o antikorupcijskim pitanjima i kampanjama za podizanje svijesti usmjerene na podizanje spremnosti građana da se suprotstave korupciji

3.1. Priprema modela antikorupcijske (AK) komunikacijske strategije i obuka za njenu upotrebu

Identifikacija i analiza postojećih komunikacijskih strategija AKT i relevantnih institucija, kao i dosadašnjih relevantnih kampanja za podizanje svijesti o štetnosti korupcije u BiH, analiza stavova javnosti o korupciji i identifikacija pitanja senzibilizacije, izrada modela AK komunikacijske strategije, preporuke za njeno usvajanje i obuka zaprovođenje AK komunikacijske strategije.

3.2. Jačanje komunikacije sa medijima i građanima o integritetu, antikorupciji i podizanju svijesti

Analiza prethodnih i postojećih obuka za komunikaciju AKT i AK institucija, analiza kapaciteta i postojećih praksi za komunikaciju i unutrašnji protok informacija u AKT i AK institucijama, identifikacija nedostataka i izrada preporuka za unapređenje u ovim oblastima, identifikacija potreba za obuku za komunikaciju sa medijima i građanima o integritetu, antikorupciji i podizanju svijesti građana o štetnosti korupcije.

3.3. Obuka za komunikaciju o integritetu, antikorupciji i podizanju svijesti građana o štetnosti korupcije

Priprema programa i materijala za obuku o integritetu, antikorupcijii podizanju svijesti građana o štetnosti korupcije, obukaAKT i trenera u ovim oblastima, izrada priručnika za državne službenike za komunikaciju o integritetu, antikorupciji i podizanju svijesti građana o štetnosti korupcije, zagovaranje uključivanja modula obuke u službene programe obuke za državne službenike.

3.4. Jačanje kapaciteta  medija i OCD da obrazuju građane o opasnostima i negativnom uticaju korupcije

Analiza dosadašnjih i tekućih programa, projekata i kampanja za edukaciju javnosti o etici i integritetu i negativnom uticaju korupcije, izrada preporuke za unapređenje mjera senzibilizacije o ovim pitanjima u obrazovanju i medijima, analiza potreba za edukacijom javnosti o opasnostima i negativnim uticajima korupcija u životu građana, priprema i provođenje obuke o ovim pitanjima.

3.5. Kampanja za podizanje svijesti građana za borbu protiv korupcije i uspostavljanje priznanja "Dobra praksa"

Osmišljanje i sprovođenje kampanje za podizanje svijesti građana o štetnosti korupcije i podizanje spremnosti za suprotstavljanje i prijavljivanje korupcije, kreiranje kriterija i procedura za odabir priznanja "Dobra praksa" za popularizaciju najboljih AK praksi, pokretanje i sprovođenje kampanje za podizanje svijesti građana da se suprotstave korupciji, odabir i dodjeljivanje prve nagrade za "Dobru praksu".

Interaktivna mapa antikorupcijskih tijela u Bosni i Hercegovini