Kafedžić o koruptivnim rizicima u javnom sektoru

Funkcionalnost javnog sektora zasniva se na propisima koji trebaju omogućiti da se rad javnog sektora zasniva na principu zakonitosti, transparentnosti i javnosti, učinkovitosti, profesionalnoj nepristrasnosti i političkoj nezavisnosti, izjavio je šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS Erduan Kafedžić.

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS u svom dosadašnjem radu je detektovao postojanje određenih koruptivnih rizika u propisima kojima se uređuju određeni segmenti funkcionisanja javnog sektora Kantona Sarajevo. 

"Posebno je to primjetno bilo u pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u javnim preduzećima i ostalim institucijama javnog sektora u Kantonu Sarajevo. Prijave koje je zaprimio ovaj ured sadržavale su navode da se ovi pravilnici prilagođavaju konkretnim pojedincima. S ovom pojavom susrećemo se određeno vrijeme, što znači da ova praksa ima dug vijek trajanja, zbog čega su za njeno sprečavanje potrebna sistemska rješenje", precizira Kafedžić. 

Pojašnjava i kako je Ured na ova saznanja reagovao, u skladu sa svojim nadležnostima, i redovno upoznavao nadležne inspekcijske i druge nadzorne organe. 

"Ovaj način reagovanja i odgovora na problem, tj. koruptivni rizik pojedinačan, od slučaja do slučaja, odnosno od saznanja do saznanja za ovu pojavu. Međutim, pojedinačni način djelovanja iscrpljuje ljudske i materijalne resurse organa koji se bore protiv ovih pojava, a njime se ne postižu željeni efekti", navodi Kafedžić. 

"Zbog toga, Ured radi na izradi sistemskog rješenja kojim bi se prevenirali koruptivni rizici u nacrtima i prijedlozima zakona, drugih propisa i općih akata koje donosi Skupština i Vlada Kantona Sarajevo, te u prijedlozima propisa koje donosi kantonalni ministar/ministrica i direktor/direktorica kantonalne uprave", kaže Kafedžić.

Zaključuje i kako efikasan javni sektor počiva na nezavisnosti, stručnosti i integritetu njegovih zaposlenika, kao i da za uspješne rezultate javnog sektora, politike zapošljavanja moraju osigurati viši nivo zakonitosti, transparentnosti, konkurentnosti i jednakih mogućnosti. 

"Upravo s ovim je kompatibilan i stav Evropske komisije iznijet u Mišljenju o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU (Poglavlje 19: Socijalna politika i zapošljavanje)", podsjeća Kafedžić.

Ističe i kako samo sistemska rješenja, kojim će se obuhvatiti prevencija koruptivnih rizika u propisima u javnom sektoru Kantona Sarajevo, jedina imaju realnu šansu da daju željene rezultate. 

"Sistemski pristup mora osigurati veću odgovornost rukovodilaca institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo i mogućnost njihove smjene u slučaju utvrđenih koruptivnih rizika u propisima koje predlažu i donose. Ovo je jedini put efikasne borbe protiv koruptivnih rizika u propisima i nesagledivih posljedica do kojih oni dovode. Donošenjem propisa čije odredbe imaju podlogu za zloupotrebe i koruptivno djelovanje otvaraju se vrata nepotizmu, kronizmu, klijentelizmu, stranačkom zapošljavanju i sukobu interesa", naglašava Kafedžić i dodaje kako se svemu ovome mora sistemskim djelovanjem odlučno suprotstaviti.

Na inicijativu Ureda za borbu protiv korupcije, Vlada KS usvojila Uredbu o dodjeli novca neprofitnim organizacijama

Vlada Kantona Sarajevo na današnjoj 24. sjednici donijela je Uredbu o dodjeli transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima iz Budžeta Kantona Sarajevo.

Uredba je donesena na inicijativu Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo.

Ured je u 2019. godini sačinio Analizu sistema finansiranja programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja iz Budžeta KS, koja se sastojala od analize pravnog okvira kojim se uređuje postupak dodjele sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja iz Budžeta KS, te analize postupaka dodjele i kontrole utroška sredstava u 2018. godini, koje su nosioci budžetskih sredstava dodijelili navedenim subjektima u toku 2018. godine.

Optimalno rješenje

Na osnovu provedene Analize, Ured je utvrdio evidentne manjkavosti i koruptivne rizike postojećeg pravnog okvira kojim se regulisala ova oblast, te je kao optimalno rješenje predložio donošenje nove Uredbe kojom će se regulisati pitanje dodjele transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima iz Budžeta Kantona Sarajevo.

Vlada Kantona Sarajevo je još 2019. godine prihvatila predmetnu Analizu, Zaključkom od 19. decembra 2019. godine.

Ured je i u dokumentu Analiza antikorupcijskog okruženja u javnom sektoru u Kantonu Sarajevo dao istu preporuku koja se odnosila na donošenje ove nove Uredbe koja će na jedan sveobuhvatan način regulisati oblast dodjele transfera.

Cilj donošenja ove uredbe jeste prevencija koruptivnih aktivnosti i povećanje transparentnosti, koje se ogledaju u eliminacije mogućih zloupotreba koje se u procesu dodjele sredstava mogu desiti, samovolje, proizvoljnosti i arbitrarnosti pri donošenju odluka o dodjeli sredstava, te postizanje optimalnih rezultata prilikom implementacije ovih sredstava, potreba da ovaj proces bude što jasniji, precizniji i transparentniji.

Samo na ovaj način se može u potpunosti postići prava namjenska upotreba javnih sredstava koja se dodjeljuju neprofitnim organizacijama i pojedincima.

Koraci i radnje, koje svaki od učesnika postupka dodjele treba poduzeti, moraju biti tačno određeni, sa poznatim postupanjem nosioca budžetskih sredstava u slučaju neispunjavanja uslova.

Jedna od značajnih aktivnosti koje ova uredba propisuje jeste uspostavljanje online Registra transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima iz Budžeta Kantona Sarajevo, a za njenu realizaciju zadužen je Ured.