IPAK projekat EU podržava izradu antikorupcijskih strategija i akcionih planova

Smjernice Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za praktično planiranje antikorupcijskih politika i Model antikorupcijske strategije i akcionog plana za druge nivoe vlasti predstavljeni su na online treningu koji je organizovao IPAK projekat Evropske unije.

Trening je okupio više od 30 predstavnika antikorupcijskih tijela na svim nivoima vlasti.

Menadžer programa za unutrašnje poslove u Delegaciji Evropske unije u BiH Karoly Soos u uvodnom obraćanju poručio je da su potrebni opipljiviji rezultati u oblasti prevencije i borbe protiv korupcije u BiH i podsjetio da su reforme u toj oblasti na vrhu preporuka za BiH od strane Evropske unije.

Zbog administrativnog uređenja BiH, svaki nivo vlasti ima pravo i obavezu da pripremi vlastitu antikorupcijsku strategiju i akcioni plan koji se moraju temeljiti na opštim principima antikorupcijske strategije BiH.

APIK je pripremio Nacrt AKS i AP za BiH 2020 - 2024 sa poboljšanim opštim principima, koji bi trebali biti osnova za pripremu strategije i akcionog plana na drugim nivoima, i dostavio ih Vijeću ministara BiH na usvajanje, ali još uvijek nisu usvojena.

Pored opštih principa iz prethodne strategije, novi nacrt uključuje četiri poboljšanja koja bi trebalo uvesti u nove strategije na drugim nivoima vlasti: jačanje sektorske borbe protiv korupcije u oblastima koje su u direktnoj nadležnosti drugih nivoa vlasti, poboljšanje otkrivanja i suzbijanja korupcije u okviru nadležnosti tog nivoa vlasti, poboljšanje saradnje i koordinacije u prevenciji i borbi protiv korupcije i uključivanje jedinica samouprave u borbu protiv korupcije.

Kako bi podržao tekući ili planirani proces pripreme antikorupcijskih strategija i akcionih planova na drugim nivoima vlasti, APIK je pripremio Smjernice za izradu strateških antikorupcijskih politika , dok je IPAK projekat u tu svrhu pripremio Nacrt modela

Ilfet Vejo, stručni savjetnik za nadzor i procjenu provođenja strategija u APIK-u, predstavio je Smjernice APIK-a za praktično planiranje antikorupcijskih politika. On je podsjetio da obaveza strateškog planiranja antikorupcijskih politika proizilazi iz Zakona o APIK-u. Postoji obaveza usklađivanja strategija na drugim nivoima vlasti sa nivoom BiH, a usklađenost sa opštim principima je minimum standarda koje treba poštovati prilikom kreiranja strategija.

Eksperti IPAK projekta Nermin Kadribašić i Enes Šehić su predstavili Model antikorupcijske strategije i akcionog plana za druge nivoe vlasti.

Oni su ukazali da Model sadrži pregled sastavnih dijelova i strukture Strategije i Akcionog plana koju trebaju da zadovolje ostali nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini kako bi bili usaglašeni sa općim principima državne Strategije sa jedne strane, ali i zadovoljili specifičnosti ostalih nivoa vlasti sa druge strane.

Model Strategije za svaki sastavni dio buduće Strategije daje upute šta treba da se nalazi i na koji način treba da se unese sadržaj. Iako Model nudi prijedlog koji sastavni dijelovi unutar same antikorupcijske politike trebaju biti zastupljeni, on ne daje konačan tekst i puni sadržaj Strategije već je potrebno da ostali nivoi vlasti prepoznaju svoj sadržaj unutar ponuđenih dijelova.

Ostali nivoi vlasti, a posebno kantonalni nivoi vlasti bi trebali da se upoznaju i sa nacrtom Strategije za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona kako bi eventualno identificirali dijelove koji su prilagodljivi.

Poseban dio u Modelu je posvećen, za razliku od nacrta državne Strategije, sektorskom pristupu  borbi protiv korupcije imajući u vidu isključive i podijeljene nadležnosti ostalih nivoa vlasti te je potrebno da se ovi dijelovi posebno analiziraju, razmotre i po potrebi dopune.

Vođa IPAK projekta Zoran Jačev je naveo da je izvjesno da je za izradu kvalitetnih strategija i akcionih planova potrebna politička i administartivna volja, kao i dobar polazni tekst.

Politička volja negdje postoji, a negdje treba da se izbori. Biće potrebna odluka vlade na odgovarajućem nivou za izradu strategije, a poželjno je i da vlade usvoje odluke o fofmiranju radnih grupa, kako bi se pojačale obaveze i lakše otvorila vrata institucija čija je saradnja potrebna u radu na ovim dokumentima.

Jačev je pozvao AKT, kako bi obezbjedile da strategija bude što angažovanija, da iskoriste argumente – Smjernice APIK-a, Model APIKa i primjere – ono što su već uradila druga antikorupcijska tijela.

Model Strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za potrebe izrade antikorupcijskih strateških dokumenata na entitetskom nivou, Brčko distriktu BiH i kantonalnom nivou vlasti u BiH možete preuzeti sa sajta IPAK projekta: