EU podržava unaprjeđenje pripreme i provedbe planova integriteta u BiH

Planovi integriteta, kao sredstvo za borbu protiv korupcije, prepoznati su u BiH i institucije su s njima upoznate. Nažalost, u BiH ne postoji evidencija svih onih koji su dužni izraditi planove integriteta, niti se postupak njihove izrade i provedbe prati na svim nivoima, posebno ne na jednom centralnom mjestu.

IPAK projekat, koji finansira EU, predstavio je na online konferenciji analizu i preporuke za poboljšanje i usklađivanje metodologija za razvoj i praćenje implementacije planova integriteta.

Nicolas Bizel, šef Sekcije operacija za pravosuđe, unutarnje poslove i reformu javne uprave u Delegaciji Evropske unije u BiH, podsjetio je učesnike da u BiH postoje dva koncepta i metodologije, obje sa određenim kvalitetama. I jedna i druga mogu se poboljšati, a analiza i preporuke stručnjaka IPAK-a bit će korisne u tu svrhu.

Završavajući uvod u konferenciju, gospodin Bizel ponovo je apelirao na brzo usvajanje Strategije i akcionog plana BiH za borbu protiv korupcije.

Program menadžer IPAK projekta Karoly Soos rekao je da se projekat IPAK uskoro završava, ali da će se podrška EU-a za borbu protiv korupcije nastaviti.

Konferencija je okupila 40 sudionika: rukovodilaca ili predstavnika Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i drugih tijela za borbu protiv korupcije na svim nivoima u BiH, predstavnika vlada i ministarstava sa svih nivoa vlasti u BiH, predstavnika OCD aktivnih u borbi protiv korupcije, pojedince koji su dali svoj doprinos u dosadašnjem radu u ovoj oblasti.

Vođa IPAK projektnog tima Zoran Jačev rekao je da analiza uključuje ne samo pregled pripreme i implementacije procesa i metodologija planova integriteta, već i pregled APIK-ovog alata za procjenu rizika - vodiča koji bi trebao pomoći institucijama u izgradnji njihovog integriteta.

Alat su predstavili predstavnici APIK-a Ilma Vranac i Vladica Babić.

IPAK analizu predstavili su stručnjaci projekta, Dalibor Đerić i Kenan Henda. Analiza uključuje mogućnosti za poboljšanje metodologija i procedura za pripremu planova integriteta, mogućnosti za poboljšanje odredbi iz ACS-a i AP-ova, pripremu i provedbu planova integriteta, mogućnosti i potrebu za usklađivanjem pripreme i provedbe integriteta na svim nivoima u BiH, poboljšanu upotrebu metodologije i mrežnog alata APIK-a za pripremu planova integriteta.

Stručnjaci su istakli preporuke, uključujući: - poboljšati postojeće politike kojima se uspostavlja obaveza izrade planova integriteta u Bosni i Hercegovini (pravni okvir, strateški okvir itd.); prilagoditi postojeće metodološke pristupe za izradu planova integriteta u Bosni i Hercegovini specifičnim potrebama i mogućnostima obveznika da ih izrade; stvoriti i implementirati softverska rješenja koja će omogućiti jednostavniji postupak izrade plana integriteta i efikasniju kontrolu njegove implementacije; razviti priručnik koji će obveznicima izrade planova integriteta pružiti odgovarajuće primjere iz prakse.

Kompletna analiza može se preuzeti sa web stranice IPAK projekta