Početak rada na novoj antikorupcijskoj strategiji BiH

Rad na novoj Strategiji za borbu protiv korupcije BiH počeo je dvodnevnim okupljanjem radne grupe u Banjaluci, 3. i 4. septembra.

U radnoj grupi su predstavnici Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK), koja rukovodi izradom nove Strategije, predstavnici antikorupcijskih tijela na drugim nivoima i drugih institucija i organa, nevladinih organizacija i eksperti.

Na početku rada profesor Mirza Smajić predstavio je "Analizu dostignutog napretka u borbi protiv korupcije u BiH", vođa tima IPAK projekta Evropske unije Zoran Jačev predstavio je preporuke za pripremanje Strategije i AKcionog plana i potom je nastavljen rad po radnim grupama - za prevenciju korupcije i za koordinaciju borbe protiv korupcije.

Među preporukama IPAK Tima APIK-u je da treba proširiti, nadograditi i unaprijediti postojeće antirkopcijske strategije i akcione planove, a ne raditi ih iznova.

Izmjene treba da rezultiraju da AKS i AP budu:

  • jednostavniji i razumljiviji za institucije i širu javnost
  • dodati politike i mjere koje će jačati otkrivanje i represiju korupcije
  • dodati politike i mjere koje će jačati sektorski pristup borbe protiv korupcije
  • dodati politike i mjere koje će jasno definisati sistem za borbu protiv korupcije u BiH
  • dodati politike i mjere koje će definirati odnose između APIK-a i ostalih AK tijela.

 

 • Borba protiv korupcije u sektorima

Građani imaju najviše problema sa korupcijom u onim oblastima administracije sa kojima imaju najviše kontakta i preko kojih ostvaruju svoje najvažnije potrebe, odnosno u takozvanim sektorima–zdravstvo, obrazovanje, policija, sudski sistem, urbanizam, socijalna pitanja itd. Ustavnim uređenjem BiH je definisano da te nadležnosti pripadaju entitetima, Brčko Distriktu BiH i kantonima gdje, u vrijeme pripremanja BiH AKS i AP 2015-2019 ili nije bilo AK tijela ili su bili u procesu formiranja. Zbog toga što nije bilo kapaciteta da se vodi tzv. sektorska borba protiv korupcije, ova dimenzija borbe protiv korupcije je izostavljena iz BiH AKS i AP 2015-2019.

Zbog odsustva sektorskog pristupa borbe protiv korupcije u BiH AKS I AP 2015-2019 pripremanja AKS i AP putem njihove “prerade”, ova izuzetno važna dimenzija borbe protiv korupcije izostaje u najvećem broju AKS i AP na nivoima vlasti. Odsustvo sektorske borbe protiv korupcije i glavno preventivna orijentacija najvećeg dijela AKS i AP su doprinijeli da se u javnosti proširi ubjeđenje da se ne radi dovoljno na sprječavanju korupcije, što je izazvalo smanjenu javnu podršku antikorupcijskim aktivnostima.

Preporuka IPAK Tima je da se u nove BiH AKS i AP uvedu odredbe koje će upućivati na potrebu da se u borbu protiv korupcije na nivou entiteta, Brčko distrikta BiH i kantona primjeni sektorski pristup  a da to bude reflektirano u izradi AKS i AP na tim nivoima. Time bi se intenzivirala borba protiv korupcije u oblastima koje najviše zanimaju i oštećuju građane, kako bi se ojačalo njihovo povjerenje u antikorupcijske napore i stekla javna podrška za njih.

 • Jačanje otkrivanja i represije korupcije

Efikasna borba protiv korupcije nije moguća ukoliko se ne vodi na oba glavna antikorupcijska polja – i prevenciji i represiji, posebno ako se ima u vidu poznato penološko pravilo, da su efikasno otkrivanje i represija jedna od najboljih preventiva od kriminaliteta. BiH AKS i AP 2015-2019 imaju čitav stub koji se odnosi na oblast otkrivanja i represije ali su strateški programi više orijentisani na podizanje kapaciteta, stručnosti i integriteta istražnih i sudskih organa. Ti strateški programi trebaju ostati i u novoj BiH AKS i AP jer su važni elementi u otkrivanju i represiji korupcije ali na njih treba dodati i strateške programe koji će:

 • Podstaknuti proaktivno i neselektivno otkrivanje korupcije putem proučavanja nalaza revizija i inspekcijskih službi, istraživačkog novinarstva, napisima u medijima itd.
 • Podstaknuti jačanje sistema prijave korupcije nadležnim institucijama na svim nivoima vlasti ali i AK tijelima, koja trebaju da izgrade potrebne kapacitete za tu svrhu
 • Omogućiti kvalitetnije istraživanje i prikupljanje dokaza za korupciju koji će omogućiti procesuiranje koruptivnih krivičnih dijela i zloupotreba
 • Omogućiti kvalitetnije, stručnije i efikasnije sudske procese za koruptivna krivična djela uz dovoljno kvalitetne dokaze za složene procese u ovoj oblasti.

Pojačano otkrivanje i represija korupcije treba da bude uključeno u nove BiH AKS i AP na način koji neće izazvati zabrinutost da se time trebaju baviti AK tijela, jer ona i nemaju takva ovlaštenja ali treba biti urađeno na način koji ne nedvosmisleno uputiti na istražne organe i sudsku vlast na svim nivoima u BiH.

IPAK tim je preporučio i da se novim AKS i AP uspostavi jasan odnos između AKS i AP BiH i strateških antikorupcijskih dokumenata na ostalim nivoima, uz potpuno poštovanje ustavnog uređenja i Zakona o APIK-u na način da BiH AKS i AP budu potrebna orijentacija i njihovoj pripremi. Takođe je preporučeno da nova BiH AKS, uz potpuno poštovanje ustavnog uređenja i nadležnosti, definira poziciju, nadležnosti i odnose AK tijela sa APIK-om čime bi su se jasno podijelile nadležnosti i obaveze između njih, te odnosi u provođenju BiH AKS i AP i proces izvještavanja i koordinacije.

Time će se konačno definirati i sistem za borbu protiv korupcije u BiH, što je neophodno potrebno za efikasniju borbu protiv korupcije na svim nivoima vlasti pojedinačno ali i na nivou BiH, kao i za dobivanje jasne slike o rezultatima na ovom planu.