Vlada TK prihvatila izvještaj Tima za sprječavanje korupcije na području TK

Vlada je na sjednici 21. januara prihvatila Izvještaj Tima za sprječavanje korupcije na području Tuzlanskog kantona o realiziranim aktivnostima po Akcionom planu za provođenje Programa za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona 2016 – 2019.

Također, Vlada je Zaključkom zadužila Tim za prevenciju kroupcije Vlade Tuzlanskog kantona da, po usvajanju državne Strategije za borbu protiv korupcije 2020. – 2024., pripremi i Vladi Tuzlanskog kantona predloži Strategiju za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona 2020. -2024.

Istovremeno svi kantonalni organi uprave i druge kantonalne institucije su zadužene da Timu za prevenciju korupcije Vlade Tuzlanskog kantona dostavljaju mjesečne izvještaje o realizaciji mjera i aktivnosti iz Akcionog plana za borbu protiv korupcije i Plana integriteta institucije usvojenih u skladu sa Programom za borbu protiv korupcije na području Tuzlanskog kantona 2016.-2019, kao i da postupaju po aktima Tima za sprječavanje korupcije na području Tuzlanskog kantona, a u vezi sa realizacijom aktivnosti na izradi Akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona 2020. – 2024.