Usvajanje Zakona o sprečavanju sukoba interesa je pitanje oko kojeg nema pregovora

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, Delegacija  Evropske unije i Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini pozvali su sve nadležne institucije vlasti da omoguće usklađivanje Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH s međunarodnim standardima, što će doprinijeti stvaranju robusnog sistema za sprečavanje sukoba interesa među javnim dužnosnicima.

Sprečavanje sukoba interesa javnih dužnosnika ključno je sredstvo u borbi protiv korupcije, a napori u toj oblasti su suštinski dijelovi procesa integracije BiH u Evropsku uniju i ključni su za vraćanje povjerenja građana BiH u njene institucije.

U Mišljenju Evropske komisije o aplikaciji BiH za članstvo u EU, jasno se ističe da su usvajanje i primjena propisa o sprečavanju sukoba interesa u skladu s međunarodnim standardima i preporukama GRECO-a jedan od 14 ključnih prioriteta za BiH.

– Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zadužio je Ministarstvo pravde BiH u januaru 2020. godine da izradi Prijedlog zakona o sukobu interesa i dostavi ga Vijeću ministara BiH na usvajanje u roku od 90 dana, a taj rok davno je istekao.

Prijedlog Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH, koji je Ministarstvo pravde BiH dostavilo u postupku javnih konsultacija u decembru 2020. godine, neće u značajnoj mjeri doprinijeti unapređenju efikasnosti mehanizama za sprečavanje sukoba interesa. Taj prijedlog ne zadovoljava međunarodne standarde i ne uvažava preporuke GRECO-a, čija je realizacija nužna u borbi protiv korupcije.

– Zajednički napori uloženi u izradu zakona koji ne sadrži snažne odredbe, znak je nespremnosti političkih aktera da stvore istinski učinkovit sistem za sprečavanje sukoba interesa – navodi se u saopćenju.

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, Delegacija  Evropske unije i Misija OSCE-a u BiH su više puta ukazivale na hitnu potrebu za reformama i daljnja kašnjenja u usvajanju tog važnog zakona mogu jedino biti protumačena kao neuspjeh da se ostvari napredak po pitanju jednog od 14 prioriteta. Usvajanje ovog zakona je pitanje oko kojeg nema pregovora.

Napredak u toj oblasti ključan je ne samo za napredak BiH na putu ka EU, već je to i preduvjet za vraćanje povjerenja građana u javne dužnosnike i institucije i stvaranje uvjerenja među građanima da javni dužnosnici ne rade za sebe, već u interesu ove zemlje i njenih građana.