Pet kantona usvojilo antikorupcijske planove za djelovanje tokom epidemije

Pet kantona u BiH do sada je donijelo plan antikorupcijskog djelovanja nakon što je Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) u aprilu ove godine od svih vlada i nadležnih tijela za sprečavanje korupcije u BiH zatražila da donesu jedan ovakav plan i usklade ga sa Okvirnim planom koji je sačinila Agencija.

Akcione planove usvojili su: Kanton Sarajevo, Unsko-sanski kanton, Tuzlanski kanton, Srednjobosanski kanton i Bosansko-podrinjski kanton.

Svi usvojeni Akcioni planovi u najvećoj mjeri prate mjere koje su predviđene okvirnim AP koji je sačinila APIK. 

Također, Agencija je zaključila da je, u pogledu vremenskog važenja, najveći iskorak napravljen u Bosansko-podrinjskom kantonu na način da je vremenski okvir definiran: "Za vrijeme trajanja pandemije COVID-19 i nakon pandemije a najduže do kraja 2021. godine“.

Time je ostavljen prostor za djelovanje tijela za sprečavanje korupcije sve dok traju kritični procesi i do donošenja novog akcionog plana Kantona. Ostali AP su vremenski ograničeni na razdoblje trajanja epidemiološke situacije, prenosi Patria

Agencija ovom prilikom poziva i ostale vlade u BiH koje nisu usvojile plan antikorupcijskog djelovanje u vrijeme pandemije Covid 19 da to što prije to učine. 

Također, Agencija je početkom sedmice Vijeću ministara BiH dostavila informaciju o kreiranju Akcionog plana koji predviđa antikorupcijsko djelovanje institucija u BiH u vrijeme trajanja pandemije Covid 19.

U informaciji je posebno naglašeno da je kreiranje AP od iznimne važnosti za prevenciji rizika od korupcije u stanju prirodne nesreće u BiH, posebno u procesima javnih nabavki, distribucije i raspodjele poticaja i subvencija uz poseban fokus na praćenju provedbe specifičnih mjera i aktivnosti u kritičnim područjima rada i to sistemi civilne zaštite/zaštite i spašavanja u BiH, zdravstva, finansija, obrazovanja i privrede, a sve u skladu sa ustavnim nadležnostima svih nivoa vlasti u BiH. 

Podsjetimo, Agencija je u aprilu ove godine poslala svim vladama u BiH i tijelima za sprečavanje korupcije Okvirni akcioni plan za prevenciju korupcije za vrijeme trajanja pandemije Covid 19. Vlade i sva nadležna tijela i institucije u BiH pozvane su da hitno reaguju i što prije angažuju timove čije je zadatak da na osnovu ovog akcionog plana razviju pojedinačne akcione planove za antikorupcijsko djelovanje u vrijeme pandemije.

Okvirni Akcioni plan koji je sačinila Agencija sadrži sedam antikorupcijskih mjera te svaka od ovih mjera sadržava jasno definirane podmjere čiji je cilj prevencija korupcije i sprečavanje zloupotreba za vrijeme trajanja pandemije Covid 19.

Akcioni plan rezultat je rada APIK-a i tijela za sprečavanje korupcije, koji su u vrijeme trajanja pandemije, uz podršku Misije OSCE-a u BiH, putem skype-a održavali antikorupcijske koordinacijske sastanke.

Agencija je, također, u ovom periodu, uz pomoć Misije OSCE-a u BiH, aktivirala i aplikaciju Covid 19, putem koje će sa tijelima za sprečavanje korupcije u BiH razmjenjivati dokumente i informacije vezane za planirane i poduzete sistemske aktivnosti iz oblasti prevencije korupcije.