Operativna grupa za praćenje korupcije u zdravstvu

Imajući u vidu specifičan djelokrug rada Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo i osnovne odrednice i karakteristike prevencije i borbe protiv korupcije, jasno je da će rad Ureda u budućnosti biti iznimno dinamičan.

Kazao je ovo za “Dnevni avaz“ Erduan Kafedžić, direktor Ureda, kojem od jula u radu pomaže i Amerikanac Erik Larson (Eric), bivši tužilac s međunarodnim iskustvom. Larson je viši savjetnik u ovoj instituciji.

Prevencija i borba protiv korupcije su imperativ, uvjet svih uvjeta za prosperitet našeg društva i države, i to nema alternativu - kaže Kafedžić.

Ističe da će Ured, počevši od decembra, dodatno intenzivirati svoje antikoruptivne aktivnosti. Najavljuje i prve konkretne poteze - formiranje operativne radne grupe za oblast zdravstva u Kantonu Sarajevo.

- Osnovna nadležnost ove grupe je da prati provođenje propisa iz oblasti zdravstva u KS i rad javnih zdravstvenih institucija, s akcentom na prevenciju i otkrivanje koruptivnih i drugih zloupotreba u ovoj oblasti, a u cilju unapređenja rada zdravstvenog sektora u KS - ističe Kafedžić.

Tvrdi da je jedan od prioriteta i uspostaviti pretpostavke za efikasan sistem kontrole postupaka javnih nabavki koje provode institucije čiji je osnivač Kanton Sarajevo.

- Sistem kontrole javnih nabavki, počevši od januara, vršit će Ured, uz primjenu svog informacionog sistema koji je posebno prilagođen za tu namjenu - govori Kafedžić.

Pojasnio nam je da je potrebno unaprijediti i podići na viši nivo saradnju s Kantonalnim tužilaštvom Sarajevo na predmetima koje radi Ured, a posebno u onim predmetima koji se odnose na provedbu Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u KS.

Kafedžić kaže da je bitno spomenuti da Larson intenzivno radi na kreiranju svih sistemskih rješenja koja znače prevenciju i otkrivanje manifestiranih koruptivnih radnji, a koja će predstaviti javnosti.

-Za sve aktivnosti koje provodimo i koje ćemo provoditi u narednom periodu imamo bezrezervnu podršku međunarodne zajednice - kaže Kafedžić.