Još dva kantona uspostavljaju registar imenovanih lica

Vlada Srednjobosanskog kantona danas je usvojila odluku o uspostavljanju registra imenovanih lica.

Prethodno je i Vlada Bosansko podrinjskog kantona, 29. oktobra, usvojila odluku o uspostavi registra zaposlenih i imenovanih lica. Na sajtu Vlade BPK objavljeno je da je na prijedlog Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK Goražde, usvojena Odluka o registru zaposlenih u javnom sektoru na području BPK Goražde i Odluka o registru imenovanih lica u BPK Goražde.

Naredne aktivnosti Vlade su usmjerene na uvođenje informacionog sistema primjenom najboljih praksi iz zemlje, kao što su Registar zaposlenih u javnom sektoru, Registar imenovanih osoba i registar javnih nabavki u skladu sa zaključcima Konferencije za borbu protiv korupcije koju je organizovala Misija OSCE-a u BiH, a u kojima su navedeni uslovi za jačanje kapaciteta institucija u sprječavanjukorupcije uvođenjem informacionih tehnologija.

Ove registre ranije je uspostavio Kanton Sarajevo.