Izvještaj o radu Antikorupcijskog tima Vlade FBiH

Na sjednici Vlade Federacije BiH 28. februara razmatran je izvještaj o radu Antikorupcionog tima Vlade Federacije BiH za 2019. godinu. S ciljem potpunijeg uvida u provedbu Strategije za borbu protiv korupcije 2016.-2019. i pratećeg Akcionog plana, Antikorupcijski tim je, prvi put, sačinio sveobuhvatan monitoring na bazi svih raspoloživih informacija i podataka. S tim u skladu, izrađena je informacija o realizaciji aktivnosti iz Akcionog plana za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije 2016.-2019. kojom je obuhvaćeno 119 aktivnosti.
 
U direktnoj saradnji i koodinaciji sa Antikompcionim timom, uz stručnu pomoć Agencije za
prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK), većina institucija Federacije BiH su sačinile i usvojile planove integriteta.
 
Na inicijativu Antikorupcionog tima, od 132 federalne institucije njih 128 je imenovalo kontakt osobe zadužene za koodinaciju antikorupcijskih aktivnosti unutar tih institucija i, ujedno, kao osobe za saradnju, izvještavanje i koodinaciju između institucije i Antikorupcionog tima.
 
Uspješno su realizirane saradnja i koordinacija aktivnosti sa institucijama vladinog sektora i organizacijama civilnog društva u Federaciji BiH, saradnja sa Antikorupcijskim tijelima na svim nivoima u BiH, te sa APIK-om, međunarodnim organizacijama i inicijativama.
 
U proteklom periodu se Antikorupcioni tim pozicionirao kao ključni koordinator antikorupcijskih aktivnosti na nivou Federacije BiH i on će, u skladu s nadležnostima, kontinuirano inicirati i koordinirati provođenje započetih aktivnosti, koje su u toku provođenja, kao i onih čija će realizacija početi.
 
Kompletan izvještaj o radu Antikorupcionog tima za 2019. godinu bit će objavljen na web stranici Vlade FBiH.