Model komunikacione strategije za antikorupcijska tijela u BiH

Da bi se građani podstakli na uključenje u borbu protiv korupcije, bilo pasivno, tako što će odbijati da i sami budu dio koruptivnog lanca, bilo aktivno, tako što će prijavljivati korupciju, potrebno je da državni organi obavljaju svoj dio posla na suzbijanju i sprječavanju korupcije. Neophodno je, međutim, i da građani prepoznaju kakvu ulogu imaju svi sudionici borbe protivkorupcije i kakvi su njihovi rezultati. Za to je od ključnog značaja kvalitetna komunikacija.  Komunikacija nije lijek za korupciju, ali je pomoćno sredstvo, koje treba da učini djelotvornijim lijekove - efikasno suzbijanje korupcije kroz istovremeno represivno, preventivno i edukativno djelovanje.

Ovaj model se prvenstveno bavi komunikacijom između antikorupcijskih tijela, koja imaju preventivnu i edukativnu ulogu u suzbijanju korupcije, građana, organizacija civilnog društva i medija, gde se mediji podrazumijevaju kao akteri antikorupcijske borbe ali i veza između drugih aktera.

Preporuke u ovom Modelu odnose se na sva AKT, odnosno sve preporuke moglo bi da primjeni AKT koje je osnovano kao nezavisna institucija sa odgovarajućim kadrovskim i finansijskim resursima. Sva AKT mogu, međutim, da iz Modela (odnosno iz preporuka) izaberu one dijelove (odnosno one preporuke) koje mogu da primjene na sadašnjem  nivou ili u doglednom periodu na koji se odnosi pojedinačna preporuka, aktivnost ili planski dokument povezan sa tom preporukom.