Rad na Strategiji i Akcionom planu za borbu protiv korupcije

Interresorna radna grupa razmatra nacrt Strategije za borbu protiv korupcije BiH i Akcioni plan na dvodnevnom sastanku na Jahorini, 7. i 8. novembra. Ipak projekat Delegacije EU je organizator sastanka. Za izradu Strategije i AP zadužena je Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Nacrt Strategije ima pet strateških oblasti, a Akcioni plan sadrži oko 50 aktivnosti. Očekuje se da će nacrt ovih dokumenata, koje treba da usvoji Vijeće ministara BiH, biti predstavljen na Međunarodni dan borbe protiv korupcije, 9. decembra.

Na Jahorini su paralelno radile tri radne grupe podijeljene po stubovima i to stub II koji se odnosi na prevenciju korupcije, stub III otkrivanje i procesuiranje krivičnih djela korupcije, i stub IV koji se odnosi na uključivanje cjelokupnog društva u borbu protiv korupcije.

Tokom radionice izneseni su brojni konstruktivni prijedlozi u vezi sa donošenjem novih i unapređenjem postojećih mjera iz različitih oblasti koji će dugoročno doprinijeti prevenciji i borbi protiv korupcije u BiH, te su doneseni zaključci koji će biti uvršteni u Nacrt nove Strategije za borbu protiv korupcije BiH.