Peta sjednica Upravnog odbora

Peta sjednica Upravnog odbora projekta "IPAK - Institucionalna podrška antikorupciji u Bosni i Hercegovini", koji finansira EU, održan je 20. februara 2020.  godine u prostorijama Delegacije Evropske unije, u Sarajevu.

Učesnici na petoj sjednici Upravnog odbora su bili:

 • Nicolas BIZEL, šef operativne sekcije za pravosuđe i unutrašnje poslove i reformu javne uprave, Delegacija Evropske unije
 • Johannes HINTZEN, Programski menadžer za reformu pravosuđa i sigurnost, Delegacija Evropske unije
 • Zoran JAČEV, Vođa projekta Podrška implementaciji antikorupcijskih strategija u Bosni i Hercegovini
 • Zlatko MINIĆ, Ključni ekspert projekta Podrška implementaciji antikorupcijskih strategija u Bosni i Hercegovini
 • Igor ĆORLUKA, Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije
 • Miralem HALILOVIĆ, Tim za prevenciju korupcije Tuzlanskog kantona
 • Šejla ŠARIĆ, Radno tijelo Vlade Unsko-sanskog kantona za sprečavanje korupcije
 • Jasmin GOGIĆ, Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA)
 • Sead LISAK, Predsjednik Antikorupcijskog tima Vlade Federacije BiH
 • Mladen Maksimović, član Komisije za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije Republike Srpske
 • Elmir PILAV, Antikorupcijski tim Bosansko-podrinjskog kantona
 • Berislav ŽIVKOVIĆ, Tim za praćenje Strategije i Akcionog plana za borbu protiv korupcije Posavskog kantona
 • Luka SEMIZOVIĆ, Vlada Brčko distrikta, Komisija za borbu protiv korupcije
 • Una LAZIĆ, Projekat Podrška implementaciji antikorupcijskih strategija u Bosni i Hercegovini
 • Željko VUJKOVIĆ, ECG Summit
 • Ivan TRIFUNOVIĆ, ECG Summit 
 • Nihad GAVRANOVĆ, Misija OSCE u BiH

Dnevni red petog sastanka Upravnog odbora je bio sljedeći:

13:00 - 13:15   Uvodne riječi i usvajanje Dnevnog reda

13:15 - 13:30   Predstavljanje projektnog kvartalnog izvještaja za period 15.10.2019 - 14.01.2020

13:30 - 13:45   Diskusija o projektnom kvartalnom izvještaju

13:45 - 14:00   Predstavljanje projektnog Radnog plana za period 15.01 - 14.04.2020

14:00 - 14:15   Diskusija o projektnom Radnom planu za 15.01 - 14.04.2020

14:15 - 15:00   Ostala pitanja kao što su:

 • Predstavljanje trenutne situacije i toka razvoja primjene Standarda za antikorupcijska tijela (profesionalizacija)
 • Priprema projektne antikorupcijske kampanje za podizanje svijesti građana da se suprotstave korupciji.
 • Izrada AK strategija na ostalim nivoima vlasti (posebno kantonalnim)

 

Usvajanje Zapisnika i Dnevnog reda

Budući da nije bilo komentara na zapisnik sa prošlog sastanka Upravnog odbora, g. Bizel je zaključio da se smatraju usvojenim i prešao na usvajanje Agende. Budući da nije bilo komentara, dnevni red se smatra usvojenim i g. Bizel je dao riječ g. Jachevu da predstavi rad na projektu u protekla 3 mjeseca i plan za naredna 3 mjeseca.

Predstavljanje projektnog kvartalnog izvještaja za period 15.10.2019 -   14.01.2020

Gospodin Jachev predstavio je sažetak Kvartalnog izvještaja Projekta za period 15.10.2019-14.01.2020 u kojem su navedene sve aktivnosti koje su završene kao i sve tekuće aktivnosti, a koji je dostavljen učesnicima u elektronskom obliku zajedno sa Sažetkom Izvještaja o napretku na lokalnom jeziku,  ali i u štampanom obliku na sastanku. Nadalje, g. Jachev je predstavio da je, kako je predviđeno u Trećem izvještaju  napretku za period od 15. jula do 14. oktobar 2019., rad PT-a u ovom izvještajnom razdoblju bio posvećen paralelnom radu na aktivnostima 1.1., 1.2., 1.3, 1.4 , 1.5, 1.6., 1.7., 1.8., 3.1., 3.2. i 3.3., a u izvještajnom razdoblju aktivnosti 1.4, 1.5., 1.6 i 3.3. u potpunosti su završene.

Tokom ovog izvještajnog razdoblja, PT je organizirao tri radionice, dvije obuke, jednu Konferenciju visokog nivoa, sudjelovao u pripremi prezentacije projekata financirane od strane EU koji se financiraju iz vladavine zakona na sedmici Deloitte antifraudda u BiH i sudjelovao na dva događaja u okviru Deloitte antifraud sedmice.

 

Diskusija o projektnom kvartalnom izvještaju  

Bizel pozvao je učesnike da postave pitanja i komentiraju prezentaciju kvartalnog izvještaja 4.

Hintzen se osvrnuo na dio prezentacije koji se odnosi na razvoj Strategije i različite stilove pisanja dva dijela Strategije, pitajući g. Ćorluku o koracima koje je APIK poduzeo radi usklađivanja teksta Strategije. G. Ćorluka je odgovorio da je to upravo tehničko pitanje spomenuto u uvodnom dijelu i da APIK radi na usklađivanju i prilagođavanju teksta. Očekuje se da će to biti završeno do kraja mjeseca.

Predstavljanje projektnog Radnog plana za period 15.01 - 14.04.2020

Gospodin Jachev nastavio je s predstavljanjem plana rada za naredna 3 mjeseca, 15.01.2020-14.04.2020, naime, aktivnosti 1.2 Unapređenje borbe protiv korupcije u institucijama posebno sklonim korupciji, zadatak 1.2.2 Pregled cjelovitosti i kvaliteta prevencije mjere u vezi s tim javnim službama, zadatak 1.2.3 Pregled stanja provedbe mjera prevencije u vezi s tim javnim službama, zadatak 1.5.4 Pomoć AKT na svim razinama za implementaciju AKS i AP i praćenje provedbe AKS i AP. Aktivnost 1.7 Podrška uspostavljanju antikorupcijske mreže u institucijama i sistemima prijavljivanja građana na svim nivoima, zadatak 1.7.2 Preporuke za uspostavljanje, nadležnosti i rad mreže AK u institucijama, zadatak 1.7.3 Preporuke za uspostavljanje, rad i koordinaciju AK sistema izveštavanja građana

Aktivnost 1.8 Konsolidacija, harmonizacija i pojednostavljenje antikorupcijskog pravnog okvira na svim nivoima, zadatak 1.8.2 Procjena antikorupcijskog pravnog okvira na svim nivoima koja je kritična za lični i institucionalni integritet. Aktivnost 3.5 Priprema i pokretanje kampanje za podizanje svesti koja je usmerena na građane za suzbijanje korupcije i uspostavljanje AK „Nagrada dobre prakse“, zadatak 3.5.2 Primjena unaprijeđenog koncepta ili zamjena „Nagrade dobre prakse“ za promociju najboljih AK praksi.

Diskusija o projektnom Radnom planu za 15.01 - 14.04.2020

Gospodin Bizel pozvao je učesnike da daju komentare i postavljaju pitanja vezana za plan rada za naredni period.

Gospodin Lisak imao je primjedbe na predviđenu aktivnost 1.7 Podrška uspostavljanju antikorupcijske mreže u institucijama i sistem izvještavanja građana na svim nivoima, dijeleći zabrinutosti u vezi sa prijedlogom da građani također prijave korupciju i AKT. To bi moglo zbuniti građane jer ne bi znali kome prijaviti korupciju, očekivanja bi bila povišena i očekivalo bi se da će timovi učiniti nešto što ne mogu. AK Timovi trebali bi se fokusirati na prevenciju, a ne na prijavljivanje korupcije, što je dio represije.

Gospodin Jachev objasnio je da projekat ne preporučuje da AK timovi primaju prijave o korupciji, već da su timovi obaviješteni o tim prijavama. Moraju znati o čemu se izvještava, koje se institucije najviše prijavljuju, gdje se i kako se krše zakoni i koji su ishodi.

Gospodin Pilav se složio sa g. Lisakom, tijela sa ad-hoc formacijom ne mogu primati prijave i o tome se trenutno ne bi trebalo raspravljati. Gospodin Pilav je dalje podijelio svoje mišljenje da pažnju javnosti ne treba odvlačiti od političara koji ne rade svoj posao i fokusiraju se na antikorupcijska tijela. Na kraju, g. Pilav zahvalio je Delegaciji EU i projektu na podršci koja će biti pružena timu AC kroz organizaciju projektne radionice u Goraždu.

Gospodin Hintzen osvrnuo se na antikorupcijsku kampanju koju projekat planira organizirati zajedno sa svim tijelima, koja se može koristiti i pojasniti koje su tačno uloge i obaveze antikorupcijskih tijela kako se javnost ne bi zavela. Gospodin Hintzen je dodao da su prijave o korupciji neizbježne, tijela će ih sigurno dobiti, što bi takođe moglo biti prilika da tijela uspostave partnerstvo sa građanima. Ako je smjer profesionalizacija tijela, bit će mnogo lakše ako građani vide dodanu vrijednost. Na kraju, gospodin Hintzen je zamolio g. Maksimovića da podijeli statistiku o prijavi korupcije u RS-u za 2019. godinu sa EUD-om, kad ista bude dostupna, što je g. Maksimović obećao da će učiniti.

Maksimović se složio da bi prijavljivanje korupcije organima u ovom trenutku bilo suvišno. U RS-u su institucije dužne da AK timu dostave informacije o prijavama korupcije. Svi bi trebali biti oprezni u nadležnostima tijela i educirati građane o kanalima i metodama prijavljivanja korupcije. Gospodin Maksimović je podelio da 1086 institucija ima zakonsku obavezu da sve prijavljene slučajeve za prethodnu godinu dostavi do 31.01 tekuće godine. Sve pritužbe koje pristignu putem prijave za prijavu korupcije vidljive su timu i to je najčešći kanal prijavljivanja korupcije.

Gđa Šarić informirala je Upravni odbor o trenutnim aktivnostima tima Unsko-sanskog kantona. Trenutno se provodi postupak provjere diploma što je dobra praksa. Uputstvom je propisano da se sve nepravilne diplome upućuju Ministarstvu unutrašnjih poslova na dalje postupanje. Što se tiče prijavljivanja korupcije timovima, gospođa Šarić se slaže da bi u ovom trenutku bilo previše posla za timove koji nemaju kapacitet da odgovore na takve obaveze u formaciji koja trenutno postoji.

Gospodin Halilović podelio je svoje mišljenje da bi teret trebao biti uklonjen sa timova. Postoji nekoliko mehanizama za prijavljivanje korupcije (e-pošta, pošta i sl.), A krajnja adresa je tužilaštvo. Trebalo bi napraviti razliku između prijavljivanja korupcije (što je krivično djelo) i prijavljivanja neprofesionalnog / nezakonitog ponašanja, s tim da timovi objedinjuju te informacije. Iskustva iz RS-a mogu poslužiti kao primjer.

Gospodin Gavranović najavio je koordinacijski sastanak planiran za 27.02. Pored toga, gospodin Gavranović je najavio godišnju konferenciju OSCE-a za borbu protiv korupcije koja će se organizovati za 26.03.2020. I pozvao sve prisutne da dođu. Jedna od sesija konferencije odnosi se na institucionalnu saradnju, ali ne na način kako se ovdje raspravljalo, prijavljivanje korupcije timovima i slično, već bliže načinu na koji je gospodin Pilav predstavio kako se to događa u Goraždu, podržavajući timove u institucionalizaciji saradnje i provedbi Mjera AK, kao i ostale aktivnosti poput provjere diploma. Timovi bi trebali uspostaviti saradnju s nadležnim ministarstvima, tužiteljstvima i provjeriti ispunjavaju li te institucije svoje obveze iz strategije i AP-a, a ne da su oni ti kojima će se žalbe upućivatu. Gospodin Gavranović je na kraju objavio da je tim Kantona 10 osnovan i da bi uskoro trebao da postane funkcionalan.

Gospodin Gogić podelio je svoje mišljenje da treba napraviti razliku između korupcije i informacija o korupciji. Iskustvo SIPA-e s prijavljivanjem korupcije kroz sistem prijavljivanja Krimolovci je raznoliko. Postoje neke korisne informacije i stvarni argumenti koji vode u obradu, ali isto tako i puno beskorisnih i neutemeljenih informacija. Ova priča o prijavljivanju korupcije treba se razvijati u dva smjera i to je odvojena prevencija i represija.

Gospodin Hintzen zahvalio je gospodinu Gogiću i naglasio da je saradnja SIPA-e sa timovima dobar primjer saradnje i treba ga ponoviti.

Gospodin Bizel naglasio je održivost projekta koji se postiže takvom saradnjom i koji se nastavlja i nakon njegovog završetka. Nakon što nije bilo više komentara i pitanja, gospodin Bizel je zaključio da će učesnici dobiti zapisnik sa ovog sastanka, zajedno sa Četvrtim izvještajem o napretku i spiskom učesnika najkasnije do 28. februara. Učesnicima je dato sedam dana od dana primitka dokumenata kako bi dostavili svoje eventualne primjedbe na izvještaj i zapisnik, nakon čega će se isti smatrati usvojenim i dalje dostaviti Delegaciji EU na formalno usvajanje.

Diskusija o ostalim pitanjima

Gospodin Bizel pozvao je učesnike na poslednju tačku dnevnog reda, diskusiju o drugim pitanjima, koja sadrži 3 tačke i prenjeo je riječ g. Jachevu da predstavi trenutnu situaciju i razvoj primjene standarda za antikorupciona tjela.

Gospodin Jachev opisao je informacije dostupne projektu u vezi sa trenutnom situacijom u tijelima AK. Postoje tijela sa više ili manje kapaciteta na svim nivoima vlasti. Tijela se uglavnom formiraju formalnim odlukama svojih vlada, kojima podnose izvješća o radu. Većina prvih ili drugih osoba u tijelima su sa srednjeg ili višeg nivoa uprave. Sva tijela imaju mandat da nadgledaju provedbu strategije i AP na njihovom nivou, a manji dio tijela je ovlašten da se brine o provedbi određenih aktivnosti iz strategije i AP sa državnog nivoa. Većina tijela koristi prostorije ministarstva ili institucije iz koje dolaze za svoj operativni rad, kao i sredstva za rad. Broj članova varira od 3 do 20 ljudi, što je velika razlika. Tijela su prošla niz obuka, kroz EU projekte, OSCE i druge, a smatra se da imaju dovoljan nivo stručnosti za svoj rad u tijelima. Članovi ovih tijela komisija su zaposleni na svojim stalnim radnim mjestima. Rad za tijelo je dodatna obaveza i prednost se uvijek daje redovnom radu.

Većina članova tijela nije se dobrovoljno prijavila na ove položaje, već im je samo uručena odluka o imenovanju ili su obaviješteni da su sada dio tima. Većina ljudi u timovima ili ne prima naknadu za rad u timu ili je ta naknada simboličan iznos od 100 ili 200 km mjesečno. Timovi se sastaju u prosjeku jednom mjesečno, ukoliko ima potrebe i češće. Timovi se suočavaju sa problemom što ponekad čak i ne mogu okupiti sve članove na jednom mjestu radi redovnih zadataka. Timovi gotovo da i nemaju administrativnu podršku i sami članovi moraju i to obavljati. Sva tijela, osim APIK-a i tima Kantona Sarajevo, nemaju vlastiti budžet, a samim tim ni sredstva za najosnovnije aktivnosti i zadatke. Svi nedostaci s kojima se tijela suočavaju izravno se odražavaju i na njihov rad i na odgovornosti koje imaju. Tu su i problemi vezani za nedostatak procedura za rad tijela, kao i problemi vezani za samu motivaciju tijela za rad. Ovo je samo najkraće, a projekat radi na mapiranju detaljnog stanja tijela kao i preporuka za poboljšanje položaja tijela. Gospodin Jachev obavijestio je učesnike da je projekat pripremio detaljan upitnik koji bi trebao odgovoriti na sva navedena pitanja i pružiti jasnu i detaljnu sliku o stanju u tijelima.

Gospodin Bizel dao je riječi gospodinu Miniću da predstavi antikorupcijsku kampanju IPAK projekta za podizanje svijesti čiji građanima u cilju suzbijanj korupcije.

Gospodin Minić je informisao prisutne da je rad na AK kampanji već započeo i da će se provoditi u uskoj saradnji sa AK tijelima. Delegacija EU-a i IPAK projekat utvrdili su dva glavna smjera u kojima kampanja treba ići. Prva je demistifikacija AK  tijela. Drugo je potaknuti građane da kažu "ne" korupciji. Trenutno je IPAK projekat u procesu odabira marketinške agencije koja će razviti i dostaviti ideje. Planirano je da sva tijela budu uključena u proces kampanje. Kampanja će se provoditi kroz različite medijske kanale (TV, internet itd.). Medijska kampanja planirana je da započne u drugoj polovini aprila 2020. godine.

Gospodin Bizel zahvalio je gospodinu Miniću i napomenuo da je dobro imati kampanju koja se može iskoristiti za objašnjenje uloga tijela javnosti, tačno o čemu se razgovaralo na ovom sastanku, kao i da se ova prilika pravilno treba iskoristiti kako bi se ukazalo na poteškoće sa kojima se tijela u svom radu suočavaju. Treba obratiti pažnju da se ne pokreću velika očekivanja javnosti prema radu tijela. Treba imati dobar balans. Kampanja će takođe služiti kao dodatna podrška timovima. Predstavit će se javnosti tko je odgovoran za što i to će kroz javne govore o korupciji potaknuti podršku vlasti prema AK timovima.

Učesnici su predložili da se kontaktiraju medijski RTV servisi i predstavi im javni značaj ove antikorupcijske kampanje, a moguće je da će vrijeme emitovanja dodijeliti besplatno. To se već radilo sa sadržajem od javnog interesa, posebno putem TV-a koji se finansira javnim novcem. Učesnici su takođe predložili da poruke i kampanju razviju profesionalci, gde bi tela bila predstavljena u jednom video klipu zajedno za sva tjela, kako bi pokazali jedinstvo između tjela i predstavili ih kao jedno javnosti.

Gospodin Hintzen je dodao nekoliko napomena, od kojih je prva razlog zašto je EUD odlučio pokrenuti kampanju uz sudjelovanje i saradnju svih tijela. Korupcija ili borba protiv korupcije u javnosti se često doživljava kao nešto apstraktno i nije jasno tko stoji iza toga. Na konferenciji 13. juna sva tijela bila su zajedno, što šalje dobru sliku borbe protiv korupcije i pokazuje kako su uključeni i obični ljudi. Ova bi se poruka također trebala prenositi tijekom kampanje uz daljnje pojašnjenje uloga tijela i njihovog rada. I na kraju, kampanja se takođe odnosi na izvještaj o vladavini zakona koji u jednom dijelu kaže da AK tijela trebaju postati vidljivija i glasnija.

Gospodin Bizel pozvao je učesnike da nastave sa posljednjom tačkom dnevnog reda, a to je izrada AK strategija na ostalim (kantonalnim) nivoima u BiH.

Gospodin Jachev predstavio je nekoliko izazova u vezi s razvojem strategija na različitim nivoima vlasti. Prva se odnosi na okvir ili bazu strategija, ili tačno na ono što treba koristiti kao bazu. Razlike između strategija treba izbjegavati i one bi trebale biti što usklađenije, poštujući specifičnosti svake razine / kantona.

Gospodin Halilović je podelio da je njegov tim predložio ovu tačku dnevnog reda. U Tuzlanskom kantonu postoji pozitivna promjena vlasti prema timu i premijer pruža otvorenu podršku. Timu Tuzle potrebna je sva raspoloživa pomoć za pokretanje procesa izrade kantonalne strategije, a g. Halilović je zatražio od EUD, APIK-a, IPAK-a i OSCE-a da pruže svu moguću podršku ovom procesu, koji bi trebao započeti odmah i uz sve ostale aktivnosti.

Gospodin Lisak izrazio je istu potrebu na nivou FBiH, dodajući da je ista potreba prisutna na svim nivoima.

Zaključak sa sastanka

Gospodin Bizel zaključio je sastanak rekavši da korisnici trebaju razmišljati o održivosti projekta. Među svim rezultatima koji će proizaći iz projekta, korisnici bi trebali razmišljati o onima koji bi trebali ostati održivi. Gospodin Bizel izrazio je zadovoljstvo sastankom koji je bio vrlo aktivan i suštinski je razgovarano.

I na kraju, g. Bizel predložio je datum za sljedeći SCM, a to je 2. juni 2020., i zahvalio svima na sudjelovanju i zaključio sastanak.