EU podržava dalje usklađivanje antikorupcijskog pravnog okvira u BiH i poziva na usvajanje antikorupcijske strategije i akcionog plana BiH za period 2020-2024.

Međunarodni standardi u velikoj mjeri prenijeti su u zakonodavstvo na svim upravnim nivoima u BiH. Međutim, i dalje postoji izražena potreba usklađivanja, ne samo kroz usvajanje ovih standarda, već i njihovo prilgođavanje domaćem, složenom, kontekstu.  Ovo je jedan od zaključaka Analize antikorupcijskog pravnog okvira u BiH, koju su izradili eksperti IPAK projekta.

Analiza je predstavljena na online konferenciji , koju je organizovao projekat "Institucionalna podrška antikorupciji u BiH - IPAK", finansijski podržan od Evropske unije.

Šef Odsjeka za operacije za pravosuđe, unutrašnje poslove i reformu javne uprave u Delegaciji EU u BiH Nikolas Bizel, pozdravio je učesnike, 40 predstavnika ministarstava, skupština, antikorupcijskih tijla i drugih domaćih institucija, međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija i medija. Osvrćući se na izvještaj Evropske komisije o BiH za 2020. godinu, on je podsjetio da se još čeka usvajanje nove strategije za borbu protiv korupcije i pratećeg akcionog plana an nivou BiH i dodao da zvaničnici moraju da osiguraju efektivno funkcionisanje i koordinaciju antikorupcijskih preventivnih tijela na svim nivoima vlasti.

Vođa IPAK projektnog tima Zoran Jačev rekao je da su analiza i preporuke sveobuhvatni i da treba da posluže kao temelj za sistematsko unapređenje antikorupcijskog zakonodavstva na svim nivoima u BiH.

Analizu su predstavili eksperti IPAK projekta Srđan Blagovčanin i Bojan Kovačević. Oni su naglasili da su obuhvaćeni relevantni standardi i preporuke sadržani u 20 međunarodnih pravnih antikorupcijskih dokumenata.

Usklađenost domaćeg zakonodavstva sa međunarodnim standardima i preporukama data je prema 12 kategorija/oblasti: Antikorupcijska tijela; Krivično zakonodavstvo; Krivično-procesno zakonodavstvo; Integritet javnih službenika; Zaštita lica koja prijavljuju korupciju; Finansiranje političkih aktivnosti; Slobodan pristup informacijama; Prevencija sukoba interesa; Prevencija pranja novca; Oduzimanje  ilegalno stečene imovine; Revizija javnog sektora; Antikorupcioni mehanizmi u javnim nabavkama.

Za svaku od njih date su preporuke, kao što su: Razmotriti mogućnosti zakonskog definisanja načina za unapređenje nivoa i kvaliteta koordinacije sa drugim upravnim nivoima odnosno tijelima (APIK), razmotriti uvođenje inkriminacije nezakonitog bogaćenja (krivično zakonodavstvo), . usvojiti ili usladiti zakone o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju, konsolidovati zakonodavstvo koje se odnosi na finansiranje političkih partija i razmotriti pooštrovanje sankcija za kršenje tih zakona, itd.

Projekat "Institucionalna podrška antikorupciji – IPAK", vrijedan 750.000 EUR, apruža podršku antikorupcijskim tijelima i institucijama na svim nivoima u BiH kako bi se borba protiv korupcije u zemlji podigla na viši i angažovaniji nivo.

Snimak konferencije možete pogledati na našoj Facebook stranici: https://www.facebook.com/ipakBiH/videos

Kompletna analiza: