IPAK konferencija: EU pomaže BiH u napretku u borbi protiv korupcije

Da bi pomogla BiH u borbi protiv korupcije i podržala implementaciju antikorupcijskih strategija na svim nivoima, Evropska unija finansira IPAK projekt “Institucionalna podrška antikorupciji” vrijedan preko 650.000 eura. Borba protiv korupcije je jedno od najizazovnijih pitanja koja treba poboljšati kako bi se pomoglo BiH da napreduje ka integraciji u EU. Takva složena tema zahtijeva usku saradnju i zajedničke aktivnosti svih aktera na svim nivoima.

U cilju podizanja svijesti o ovoj temi, projekt koji finansira EU organizirao je 3. aprila radionicu „Saradnja, koordinacija i sinergija aktivnosti u prevenciji i borbi protiv korupcije u BiH“ koja je okupila predstavnike relevantnih nevladinih organizacija aktivnih u prevenciji i borbi protiv korupcije. , antikorupcijska tijela sa svih nivoa u BiH, kao i relevantni donatori koji podržavaju antikorupcijske aktivnosti.

EU je spremna podržati BiH u borbi protiv korupcije, pomoći finansijski i na druge načine i zato je EU od ove godine krenula s podrškom tri projekta u toj oblasti i da nastoji EU da pomogne institucijama i organizacijama civilnog društva da obave svoj posao. Moramo pomoći BiH u njenom naporu da stvori određenu reputaciju iz te oblasti da bi u konačnici imala rezultate u borbi protiv korupcije te se mogla pridružiti evropskoj porodici, rekao je šef Odsjeka za operacije za pravosuđe, unutrašnje poslove i reformu javne uprave u Delegaciji EU u BiH Nikolas Bizel. Organizacije civilnog društva imaju važnu ulogu u borbi protiv korupcije, jer služe kao konstruktivna kritika, ali i kao dobri partneri institucijama i donatorima, njihove preporuke mogu pomoći pri nacrtu raznih zakona, strategija i drugih dokumenata, dodao je BIZEL.

Radionica je rezultirala brojnim preporukama i konkretnim prijedlozima za bolju sinergiju među nevladinim organizacijama koje provode antikorupcijske projekte i za pojačanu suradnju i koordinaciju između nevladinih organizacija i antikorupcijskih tijela na svim nivoima.

Vođa projektnog tima IPAK-a Zoran Jačev naglasio je da su korumpirani ljudi i strukture veoma dobro organizirani i da imaju odličnu saradnju kada su u pitanju njihovi interesi, a borba protiv korupcije ne može biti efikasna ako nije organizirana i ako nema dobre saradnje svi oni koji se bore protiv korupcije.

Ovo je bila prva radionica organizovana u okviru IPAK projekta, koji će u narednom periodu raditi na poboljšanoj implementaciji i praćenju implementacije antikorupcijskih strategija i akcionih planova na svim nivoima u BiH, podršci u pripremi Strategije i Akcionog plana BiH. za period 2020-2024 i poboljšanje kapaciteta i načina komunikacije antikorupcijskih tijela sa građanima i medijima.

Učesnici konferencije