EU podržava uvođenje etike i integriteta u obrazovni sistem u BiH

Teme i sadržaji etike i antikorupcije su ili potpuno odsutne ili se veoma rijetko tretiraju u kurikulumima, kao i u nastavi u osnovnim i srednjim školama na svim nivoima vlasti u BiH” jedan je od zaključaka Analiza stanja u oblasti edukacije omladine i generalne javnosti u pogledu opasnosti i negativnog uticaja korupcije u BiH.

Analiza je predstavljena na virtuelnoj konferenciji, koju je organizovao IPAK projekat, kojeg finansira Evropska unija, u četvrtak, 10. decembra. Analiza je dostupna na internet stranici projekta: http://ipak.ba/en/clanci/analize-i-preporuke/analiza-stanja-u-oblasti-edukacije-omladine-i-generalne-javnosti-u-pogledu-opasnosti-i-negativnog-uticaja-korupcije-u-bih.

Šef Odsjeka za operacije za pravosuđe, unutrašnje poslove i reformu javne uprave u Delegaciji EU u BiH Nikolas Bizel istakao je da se antikorupcija gradi na jednostavnim principima, kao što su poštenje i timski duh, koje svako razumije. “Nedostatak etike i integriteta je jedan od najvažnijih uzroka za bujanje korupcije u BiH.  Moramo da podstičemo osjećaj za etiku i integritet, jer je to od životnog značaja, posebno za sprečavanje korupcije”, rekao je Bizel.

On je takođe podsjetio da je prošlo godinu dana otkako je izrađen konačni tekst nove BiH Strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za period 2020-2024, ali taj dokument još niej usvojilo Vijeće ministara. Stoga je pozvao institucije BiH da usvoje novi strateški okvir do kraja ove godine, koja je trebalo da bude prva godina njene primjene.

Direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) Hasim Šabotić rekao je da je APIK prepoznala značaj jačanja integriteta  kao preduslova za borbu protiv korupcije, te su aktivnosti i mjere potrebne za ostvarenje tog cilja unijete u strateške dokumente i akcione planove.

Direktor Šabotić je rekao da APIK smatra da su preporuke kvalitetne i potrebne i da će njihova realizacija doprinijeti izgradnji kulture antikorupcije. "APIK je spremna da u tom procesu učestvuje u skladu sa svojim mogućnostima i nadležnostima, kroz iniciranje aktivnosti i njihovu koordinaciju, dok pitanje iz uže oblasti obrazovanja treba da preuzmu za to nadležne institucije", rekao je direktor Agencije.

 

Analizu su predstavili eksperti IPAK projekta Radenko Udovičić i Mirela Porobić. U analizi se naglašava da je: 1. Potrebno izazvati političku volju i akciju kako bi se uvođenje određenih oblika antikorupcijskog obrazovanja učinilo obaveznim u svim osnovnim i srednjim školama na teritoriji BiH; 2.  Potrebno je nastaviti edukaciju nastavnika; 3. Potrebno podršku ovim procesima koordinirati od strane organizacija civilnog društva i donatorske zajednice.

Konferencija je okupila 40 učesnika, uključujući šefove ili predstavnike Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) kao i tijela za borbu protiv korupcije sa drugih nivoa u BiH, Ministarstva civilnih poslova BiH, Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (APOSO), ministarstava obrazovanja sa svih nivoa vlasti u BiH, pedagoških zavoda sa svih nivoa, direktora ili predstavnika škola u kojima su u prošlosti realizovani pilot projekti, predstavnike OCD aktivnih u oblasti obrazovanja i borbe protiv korupcije i pojedince koji su dali doprinos u prethodnom radu na kurikulumima preporučenim u analizi.

Analiza je izrađena u okviru IPAK projekta koji finansira Evropska unija u iznosu od 650.000 EUR, sa ciljem podrške tijelima za sprečavanje korupcije u Bosni i Hercegovini putem strateških, pravnih i operativnih savjeta, kao i informisanja građana o šteti nastaloj korupcijom .